top of page

Stadgar för Dalarnas Personal & Arbetslivsstudentförening vid Dalarnas Studentkår År 2021

 

 

 Kapitel 1, Allmänna stadgar

§1 Dalarnas Personal & Arbetslivsstudentförening, härefter kallad DalPal, är en sammanslutning av studenter på Personal & Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. Föreningen har sitt säte i Borlänge.

§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 DalPal har som syfte: • Att främja medlemmarnas studiesituation genom aktiviteter och projekt samt företräda medlemmarnas intresse. • Att sprida kunskap om programmets innehåll och HR/PA-professionen i sig. • Att verka för gemenskap och samverkan samt vara nätverksbyggande mellan föreningen och näringslivet, den offentliga sektorn samt mellan studenterna i Dalarna. • Att skapa samverkan mellan nuvarande Pal-studenter och personer som tagit examen vid Personal & Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna.

§4 DalPals räkenskapsår löper från 1 Januari till 31 December. Verksamhetsåret löper från 1 Januari till 31 December.

§5 DalPals firma tecknas av ordförande och ekonomiansvarig var för sig.

Kapitel 2, Medlemskap

§1 För medlemskap i DalPal krävs att studenten är antagen och studerar Personal och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna. §2 DalPal har (för närvarande) ingen medlemsavgift.

§3 Medlem i föreningen äger rätt att ta del av samtliga handlingar, undantag är de handlingar som faller under sekretesslagen. Sekretessbelagt material är det som styrelsen finner lämpligt att sekretessbelägga eller känsligt material som faller under Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

§4 Medlemsavgift fastställs vid årsmötet.

§5 Medlem som utträder ur föreningen har ingen rätt till någon del av tillgångarna eller återbetalning av avgift.

§6 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning 2 får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

Kapitel 3, Årsmöte

§1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

§2 Årligen hålls två årsmöten, ett under höstterminen och ett under vårterminen.

§3 Kallelse till årsmötet, med tid och plats samt förslag till föredragningslista, skall ske av föreningens ordförande minst tre veckor i förväg.

§4 Motionsrätt har varje medlem i föreningen. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar innan årsmötet.

§5 Närvarande medlemmar har yttrande-, förslags-och rösträtt vid årsmötet.

§6 Närvarande som ej är medlem i DalPal har yttranderätt vid årsmötet.

§7 Beslut fattas med acklamation, eller om så begärs med sluten omröstning. Beslut tas med enkel majoritet, när inget annat anges. §8 Vid lika antal röster sker ytterligare en omröstning mellan dessa alternativ. Vid lika resultat avgör lotten.

§9 Vid omröstning om styrelsens ansvarsfrihet äga ej de aktuella styrelsemedlemmarna rösträtt. Beslut om ansvarsfrihet måste fattas med 2/3 majoritet.

§10 Det åligger föreningens ordförande att sammankalla ett årsmöte om styrelsen, revisor eller minst 10 medlemmar så kräver. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§11 Årsmötet är beslutsmässigt om utlysningen skett enligt §3 kap 3 och minst 8 medlemmar är närvarande.

§12 På årsmötet skall alltid behandlas: • Årsmötets behöriga utlysande • Föregående årsmötesprotokoll • Eventuella propositioner från styrelsen • Eventuella motioner från medlemmarna

§13 På höstmötet skall alltid följande behandlas: Val av styrelse • Ordförande • Vice ordförande • Utbildningsansvarig • Ekonomiansvarig 3 • samt minst 1 post till förslagsvis Näringslivsansvarig, Vice utbildningsansvarig samt Evenemangsansvarig. Val av: • Valberedning (förslagsvis 2 poster) Val av: • Internrevisor

§14 På vårmötet skall alltid följande behandlas: • Verksamhetsplanen för det verksamma året • Fastställande av medlemsavgift • Revisionsberättelse • Föregående års resultatrapport • Föregående styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse • Styrelsen ansvarsfrihet

§15 Årsmötet skall protokollföras. Protokollet skall justeras av ordförande och två justeringspersoner senast två veckor efter mötet. §16 Entledigande lämnas skriftligt in till föreningens ordförande senast sju dagar innan årsmötet.

§17 Missförtroendevotum av DalPals ordförande, vice ordförande, revisor eller ledamot av styrelsen kan väckas genom motion eller proposition till årsmötet. Beslut fattas med 2/4 majoritet av antalet avlagda röster.

Kapitel 4, Styrelsen

§1 Styrelsen är föreningens verkställande organ.

§2 Styrelsen består av minst 5 ledamöter, inklusive Ordförande, vice ordförande, utbildningsansvarig och sekreterare.

§3 Det åligger styrelsen att: • Verkställa årsmötets beslut. • Kontinuerligt informera föreningens medlemmar om den löpande verksamheten. • Att reglera sin egen verksamhet genom arbetsordningar. • Till vårmötet för nästkommande verksamhetsår upprätta en verksamhetsberättelse. • Styrelsen upprättar, under sin första verksamma månad, en verksamhetsplan. 4 • Nuvarande styrelse ska agera mentorer till den kommande styrelsen under 2 månaders tid från att de kliver av ämbetet. Dessa mentorer får medverka på sammanträdanden för styrelsen utan att ha rösträtt

§4 Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande. Ordförande måste kalla till styrelsemöte om minst hälften av styrelsen eller revisor så önskar.

§5 Styrelsen är behörigt kallad om kallelse har gått till samtliga styrelsemedlemmar senast fem dagar före mötesdagen eller om samtliga ledamöter godkänt en kortare kallelsetid.

§6 Styrelsen är beslutsmässiga vid möte behörigen utlyst enligt §4 kap 4 samt om mer än halva styrelsen är närvarande.

§7 Röstningen sker via acklamation, eller om så begärs med sluten omröstning. Vid lika resultat avgör lotten. Beslut tas med enkel majoritet när inget annat anges.

§8 Styrelsens möten skall protokollföras. Protokollet skall justeras av ordförande, sekreterare samt därtill utsedd justerare.

§9 Varje styrelsemedlem är förtroendevald under ett verksamhetsår, sedan sker omval.

§10 Styrelsen ska under sitt verksamma år få del av minst en utbildning inom styrelsearbetet

§11 Den sittande styrelsen ansvarar för att arrangera en avtackning/kickoff för den nya styrelsen.

Kapitel 5, Revision

§1 Revisorns uppgift är att löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper.

§2 Revisorn har rätt att, och skall fortlöpande, ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar för att fullgöra sitt uppdrag.

§3 Revisorns förvaltning och revisionsberättelse samt utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet skall finnas tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

§4 Revisorn ska via sin granskning skäligen beakta att god revisionssed har iakttagits.

Kapitel 6, Stadgeändring samt föreningens upplösning

§1 För stadgeändring krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 majoritet.

§2 För upplösning av föreningen samt ändring i kap 6 krävs beslut med 2/3 majoritet på två, på varandra följande årsmöten.

§3 Stadgeändring träder i kraft omedelbart om inte annat anges.

§4 Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar gå till Dalarnas Studentkår. Tillgångarna skall användas i syfte med uppstart av ny förening för Personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Dalarna.

bottom of page